Algemene informatie

Aanmelding

Aanmelden kan schriftelijk of telefonisch tot kort voor aanvang van een betreffende cursus o.v.v. volledige adresgegevens en een duidelijke schriftelijke bevestiging van aanmelding.

Toelatingseisen

Tijdens de eerste cursusbijeenkomst(en) worden de kandidaten (indien noodzakelijk en van toepassing) op de genoemde toelatingseisen getoetst.

Aanvang

De data van alle bijeenkomsten staan in het cursussen- en dataschema. De cursussen vinden altijd doorgang!

Cursuslocaties

Met uitzondering van de cursussen op aanvraag (vinden plaats in de eigen parochiekerk) vinden alle cursussen plaats in de kerk van de Emmaüsgangers. Orgelcursussen vinden plaats op andere leslocaties in de omgeving van de hoofdlocatie.

Financiën

In de regel zal de parochie geheel of gedeeltelijk de kosten voor het cursusgeld voor haar rekening nemen. Uw inschrijving voor een cursus betreft het gehele cursusseizoen, inclusief (indien van toepassing) afsluitende examens. Bij voortijdige beëindiging van een cursus is men het volledige cursusgeld verschuldigd voor het betreffende cursusseizoen. Mocht u onverhoopt niet aan de cursus kunnen deelnemen waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient u dit zo spoedig mogelijk voor aanvang van de eerste bijeenkomst te melden. De cursusprijzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Na uw aanmelding en na aanvang van de cursussen ontvangt u een acceptgiro. Cursusgelden worden in één keer in rekening gebracht. Bij uitzondering is gespreide betaling mogelijk.

Getuigschriften en certificaten

Indien een cursus met goed gevolg wordt afgesloten, ontvangt u een getuigschrift inclusief een cijferlijst. Indien een cursus niet wordt afgesloten met een examen, ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. Een certificaat wordt alleen uitgereikt indien de deelnemer minimaal 80% van de cursus heeft gevolgd. Bij de examens 'Kerkmusicus III' is een kerkelijk gecommitteerde namens de R.-K. Kerk aanwezig.

Volgen afzonderlijke vakken

Inschrijving voor het volgen van afzonderlijke vakken uit de orgel- en/of dirigentenopleiding is mogelijk voor musici met hiaten in hun opleiding. Na examinering worden deelcertificaten uitgegeven.